هر کس که من مولای اویم علی مولای اوست.

 

September / 7 / 2017